Volg ons:

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicaties (via post, telefoon, gsm, de website,…) die door Natuurverfwinkel.be (hierna Natuurverfwinkel genoemd) verstrekt worden. Natuurverfwinkel.be is een commerciële handelsbenaming van Eco Promotions GCV, Haakveld 24 - 2547 Lint, België.

Doordat de klant zijn bestelling heeft overgemaakt (schriftelijk, fax, e-mail, telefonisch, internet …), erkent hij dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van Natuurverfwinkel en deze ook aanvaardt. De klant bevestigt hiermee dat hij niet zijn eigen verkoopsvoorwaarden zal gebruiken, dit zou tegenstrijdig zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden van Natuurverfwinkel. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst van beide partijen.

1 - Doel en inhoud van de website:

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Natuurverfwinkel. De klant kan op de site ook kennis nemen van de diverse producten die Natuurverfwinkel te koop aanbiedt.

Registreren van een bestelling:

Indien de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren door op het vakje « Bestellen » te klikken. De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om : een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen door te klikken op « (Mijn) winkelwagen », eventuele fouten bij het ingeven van de gegevens te corrigeren door op « (vuilbak-icoontje) » - “verwijderen”te klikken; de correctie is echter niet meer mogelijk eens de klant op « Doorgaan naar betalen » geklikt heeft, de selectie van producten te beëindigen en deze producten te bestellen door te klikken op « Doorgaan naar betalen». De klant kan de door hem gekozen producten bestellen door zich eerst te identificeren via het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam, postadres. De klant dient bovendien zijn e-mailadres op te geven. De klant kan een login aanmaken alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De klant moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de site te identificeren. De klant wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als de klant is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres en de leveringsmethode te kiezen. Daarna klikt hij op « Doorgaan naar betalen» en er verschijnt een overzicht op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de klant gekozen producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, incl. de verzendingskosten; waarna de klant zijn gewenste betaalmethode kan selecteren.

Definitieve bevestiging van de bestelling:

Van het moment dat de klant (bij de gekozen betaalmethode) op « Afrekenen/ Betalen of Akkoord » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De klant kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De klant wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Natuurverfwinkel, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Natuurverfwinkel. In overeenstemming met het gestelde artikel 8 hierna, heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop. Natuurverfwinkel behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. Een bestelling kan mogelijk geweigerd worden in geval van een foutieve prijsaanduiding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of indien Natuurverfwinkel van oordeel is dat artikels in het verleden te vaak werden teruggestuurd of verloren raakten.
Vanaf het ogenblik dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Natuurverfwinkel verstuurd, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de klant werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen. De factuur die aan de klant geadresseerd zal worden bij levering van het pakket zal dus de producten, alsook de verzendkosten van de bestelling omvatten.

2 – Technische kenmerken:

De technische kenmerken en specificaties van de producten staan vermeld op de wikkel en op de technische fiches, die te raadplegen zijn op de site. Natuurverfwinkel behoudt zich echter het recht voor om deze kenmerken op om het even welk moment aan te passen.

3 – Eigendomsvoorbehoud:

Natuurverfwinkel heeft het voorbehoud van eigendom over de geleverde goederen tot complete betaling van de factuur. Alle geleverde goederen aanwezig in de bedrijfs- of woonruimtes van de klant vallen onder dit voorbehoud van eigendom, tot bewijs van complete betaling voorgelegd kan worden. Gedurende het gehele voorbehoud van eigendom zijn de risico’s die op zouden kunnen treden gedurende de levering voor de verantwoordelijkheid van de klant. Als een bestelling niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, dan wordt de verkoop in volledig recht ontbonden. Als een berichtgeving per aangetekende brief zonder antwoord gebleven is, kan Natuurverfwinkel de betreffende goederen direct opeisen, en dit op kosten en verantwoordelijkheid van de klant.

4 – Prijs:

Alle prijzen vermeld in de communicaties van Natuurverfwinkel, vervatten steeds de BTW, tenzij uitdrukkelijk anders werd vermeld. De prijzen zijn geldig tot uitputting van voorraad.
Enkel de prijzen die op het moment van de registratie van de bestelling vermeld werden op de website www.Natuurverfwinkel.be zullen worden toegepast. De prijzen zijn gegarandeerd gedurende hun geldigheidsduur, met uitzondering van wijzigingen ten gevolge van drukfouten of aanpassingsfouten op de website. Natuurverfwinkel kan op elk ogenblik deze prijzen veranderen en de samenstelling van haar assortiment wijzigen.

5 – Betalingsvoorwaarden:

Alle aankopen zijn op voorhand of uitzonderlijk bij levering te betalen.

6 – Producten:

De producten die door Natuurverfwinkel aangeboden worden, beantwoorden aan de geldende Belgische normen en wetgeving. Natuurverfwinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die voorkomen omdat de koper de producten misbruikt of omdat de producten in de handen van kinderen of onverantwoordelijke personen terechtkomen. Natuurverfwinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die op gebonden websites verschijnt en die toegankelijk is via een link vanuit onze website.

7 – Waarborgen en aansprakelijkheid:

Mochten de gekochte producten gebreken vertonen, dan houdt de garantie een vervanging (door een equivalent product) in van het betreffende product. Natuurverfwinkel kan het product vervangen maar de garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade. Natuurverfwinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door de klant. De factuur of betalingsbewijs dient als garantiebewijs. Behoudens specifieke vermelding, vallen de verpakkings- en verzendkosten van de terugname en de nieuwe verzending ten laste van de klant. De conventionele garantie is niet van toepassing in volgende gevallen: bij materiaal voorzien van een uiterste verbruiks- of houdbaarheidsdatum; bij abnormaal of niet-conform gebruik van het materiaal ten opzichte van de meegeleverde gebruiksaanwijzing, bij slechte bewaring of slecht onderhoud van het product door de klant, bij normale slijtage van het materiaal, bij omzetting van het materiaal of incompatibiliteit met andere materialen.

Aansprakelijkheid:

Voor zover Natuurverfwinkel niet in staat zou zijn om op grond van een wettelijke bepaling zich van zijn volledige verantwoordelijkheid los te maken, zal de verantwoordelijkheid van Natuurverfwinkel zich in elk geval beperken tot schade die rechtstreeks voortvloeit uit een fabricagefout en bijgevolg voorzien kon worden bij het ondertekenen van een contract- en beperkt zich tot het bedrag waarvoor Natuurverfwinkel verzekerd is. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inkomstenderving, schade voortvloeiend uit verlies in de ruimste betekenis van het woord en/of alle andere vormen van directe of indirecte schade van welke aard ook. Natuurverfwinkel kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor schade die niet verbonden is aan het product en/of voor niet-conceptuele gebreken die van een externe factor afhangen en dus totaal niks met Natuurverfwinkel te maken hebben, ongeacht het feit of de fout wel of niet bij de klant ligt. Als het materiaal geen fouten eigen aan het product of beschadigingen ten gevolge van externe factoren vertoont en Natuurverfwinkel verantwoordelijk gesteld werd voor de vastgestelde schade, zullen de vooraf geciteerde aansprakelijkheidsbeperkingen toegepast worden. De klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik conform de instructies en de aanbevelingen van de leverancier of de fabrikanten. De klant is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de geldende reglementering, voornamelijk inzake veiligheid. Natuurverfwinkel is in geen geval aansprakelijk voor de ontevredenheid van de klant ten opzichte van het gekochte product, zelfs niet indien Natuurverfwinkel kennis had van de verwachtingen.

8 – Klachten -terugzending:

Iedere klacht met betrekking tot een gebrek of duidelijke fabricagefout vastgesteld op het moment van de levering, moet binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de producten aangegeven worden. Iedere terugzending of terugname moet gebeuren na voorafgaande overeenkomst per e-mail en geldt enkel voor producten die maximum een maand geleden werden geleverd. De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat teruggestuurd worden. Op maat gemaakte en –of op maat ingekleurde producten kunnen niet teruggestuurd worden. De verpakkings- en verzendkosten bij zowel een terugzending als een nieuwe zending vallen ten laste van de klant. Natuurverfwinkel zal het product omruilen voor een product dat meer aan uw wensen voldoet.

9 – Uitvoering van de bestelling:

Bestellingen worden behandeld onder voorbehoud van beschikbare voorraad. Natuurverfwinkel verbindt zich ertoe ieder besteld product te leveren binnen de aangegeven termijn. Indien deze termijn overschreden wordt, heeft de klant de mogelijkheid de bestelling te annuleren of een nieuwe termijn te accepteren zonder hiervoor een prijskorting of schadevergoeding te eisen.

10 - Bescherming van uw persoonsgegevens:

Natuurverfwinkel respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze "Privacyverklaring" raadplegen.

11 - Aansprakelijkheid en intellectuele eigendom:

Natuurverfwinkel sluit elke waarborg in verband met de door haar verstrekte informatie uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade.
Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en informatie alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van elke Natuurverfwinkel communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Natuurverfwinkel of aan derden.

12 - Cookies:

Deze website maakt gebruik van “cookies”. Dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC bewaard worden. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.
Een website maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over uw surfgebruik en om uw online ervaring te optimaliseren. Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en beter verloopt. Dankzij cookies kan een website uw voorkeuren opslaan gedurende 1 bezoek of over meerdere bezoeken.
Als een website geen cookies gebruikt, zal deze u op elke webpagina beschouwen als een nieuwe bezoeker. Indien u bv. bij uw eerste bezoek aan Plafomat.be uw vestigingskeuze heeft gemaakt, zal u dat ook een volgende keer moeten ingeven. Een website zonder cookies onthoudt uw keuze niet.
Natuurverfwinkel.be maakt gebruik van permanente en tijdelijke cookies:
Permanente cookies blijven op uw harde schijf staan, ook nadat uw browser is afgesloten.
Sessie-cookies gelden enkel voor de lopende sessie. Ze worden verwijderd wanneer de sessie wordt afgesloten.
U kan cookies gemakkelijk ‘afzetten’ of verwijderen. Dit gebeurt via de instellingen van uw browser. Voor meer informatie, raadpleeg de help-functie van uw browser.
Als u cookies heeft verwijderd of afgezet, herinneren websites niet meer welke gegevens u bij eerdere bezoeken heeft achtergelaten. De website zal u opnieuw vragen om deze gegevens, indien deze nodig zijn. We kunnen u niet garanderen dat natuurverfwinkel.be foutloos werkt bij het uitschakelen of verwijderen van cookies.

13 - Gegevensbestand:

Via de gegevensbestanden van haar server verzamelt Natuurverfwinkel automatisch informatie die gerelateerd is aan het gebruik van haar website. Deze informatie is anoniem. Deze logbestanden bevatten algemene informatie, zoals het aantal bezoeken aan de website, de gebruikte browsertypen en het aantal gedownloade bestanden. Persoonlijke gegevens worden via deze weg niet geregistreerd.

Wijzigingen:

Natuurverfwinkel behoudt zich het recht voor om deze “algemene voorwaarden” steeds te veranderen. Deze “algemene voorwaarden” werden het laatst gewijzigd en herzien op 11 december 2017.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank:

De bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring, de Disclaimer en het Cookiebeleid worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.
Indien enige bepaling uit boven vernoemde teksten nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal door Natuurverfwinkel worden vervangen door een geldige bepaling die het oorspronkelijk economisch opzet het dichtst benadert.

Contact:

Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens:

Natuurverfwinkel – Eco Promotions GCV
Haakveld 24
2547 Lint
Tel. Algemeen: 03/322 94 14
mail : info@huisvanhaaz.be
BTW BE 0819 252 793
RPR Antwerpen

  • Altijd op de hoogte zijn?

  • Abonneer op onze nieuwsbrief
    voor nieuws, events en exclusieve kortingen!
Natuurverfwinkel

Betalen kan met:

Openingsuren winkel

Dinsdag, woensdag, vrijdag: 10.00 – 12.30 | 13.30 – 18.00

Donderdag: 13.30 – 18.00

Zaterdag: 10.00 – 17.00

Zondag, maandag: gesloten

Antwerpsesteenweg 68, 2550 Kontich

© 2024 Natuurverfwinkel.be
powered by Santo